האם המוליכות החשמלית של האוויר משתנה כתלות בלחץ האוויר? אודי