כיצד קוצב הלב והנוירונים במוח יוצרים אותות חשמליים? שניר