כיצד ומתי קוראת התופעה שנוגה, צדק והירח צמודים? זיו