סוגיות אתיות והקניית מיומנויות טיעון בהקשרם מדעיים חברתיים וסביבתיים − משולבת